1 stycznia 2024 Belgia objęła prezydencję w Radzie UE

Priorytety prezydencji belgijskiej:

✔ otwarta strategiczna autonomia UE wzmacniająca odporność i konkurencyjność, zapewniająca równe warunki działania i eliminująca bariery handlowe,

✔ autonomia energetyczna, rozwój zrównoważonej infrastruktury energetycznej, importu wodoru i transportu CO2, ułatwianie międzynarodowego handlu wodorem, osiągnięcie celów w zakresie morskiej energii odnawialnej i rozwój zintegrowanej sieci morskiej,

✔ autonomia przemysłowa i udoskonalenie polityki przemysłowej opartej na kosystemie i łańcuchu wartości,

✔ bezpieczeństwo żywnościowe, zainicjowanie refleksji na temat przyszłych ram na okres po 2027 r. zwrócenie uwagi na zdrowie i dobrostan zwierząt oraz na potrzebę istnienia odpornych,

✔ dekarbonizacja sektora transportu UE oraz promowanie zrównoważonych i aktywnych rodzajów transportu,

✔ transformacja cyfrowa,

✔ badania naukowe i innowacje dla wzmacniania i modernizacji przemysłu europejskiego, lepsza waloryzacja wyników badań i wzmocnienie roli badań naukowych i innowacji w społeczeństwie,

✔ dalsze wsparcie wojskowe i inansowe dla Ukrainy,dyskusja nad procesem podejmowania decyzji w Radzie większościąkwalifikowaną we wspólnejpolityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wzakresie zdolności do zdecydowanego działania.

Ponieważ podczas prezydencji belgijskiej będzie następowała zmiana kadencji Parlamentu priorytetem będzie sfinalizowanie najważniejszychnierozstrzygniętych spraw (m.in. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie (NZIA), Nadzwyczajny instrument jednolitegorynku (SMEI)) i dyskusja na temat stanu gospodarczego Unii i jej przyszłości.