Polityka prywatności

I. Wprowadzenie
1. Związek Pracodawców Business & Science Poland z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000771006, posiadający NIP 7010907314 oraz REGON 382582948 („ZPBSP”) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez ZPBSP z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
3. Niniejsza Polityka Prywatności ZPBSP (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez ZPBSP. W Polityce uregulowano:rodzaje danych osobowych gromadzonych przez ZPBSP,sposób wykorzystania tych danych,prawa osób, których dane są przetwarzane przez ZPBSP,kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez ZPBSP,stosowane przez ZPBSP środki i metody ochrony danych osobowych,informacje dotyczące plików cookies.

II. Podstawowe pojęcia
4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
5. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

III. Administrator Danych Osobowych
6. Związek Pracodawców Business & Science Poland z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000771006, posiadający NIP 7010907314 oraz REGON 382582948. („ZPBSP”)

IV. Zasady zbierania danych osobowych
7. ZPBSP uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez ZPBSP wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez inny podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG).
8. ZPBSP uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy zawartej z ZPBSP oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZPBSP;danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności przez ZPBSP polegającej na organizacji wydarzeń (eventów) oraz szkoleń;danych osobowych niezbędnych do prowadzenia usługi newsletter;dostarczanych treści w związku z prowadzoną przez ZPBSP działalnością (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

V. Sposób przetwarzania danych osobowych
9. ZPBSP zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
10. ZPBSP dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
11. ZPBSP zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
12. ZPBSP przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
13. ZPBSP podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
14. ZPBSP oświadcza, że:przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
15. Dostęp do danych osobowych posiada: ZPBSP, jej upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez ZPBSP.
16. ZPBSP oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
17. Gromadzone przez ZPBSP dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez ZPBSP; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z ZPBSP lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, ZPBSP przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZPBSP, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność ZPBSP, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do ZPBSP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez ZPBSP lub inną zawartą z ZPBSP umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z ZPBSP drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez ZPBSP lub inną zawartą z ZPBSP umową, ZPBSP może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);zbierania danych osobowych w związku z działalnością ZPBSP: w związku z prowadzoną działalnością ZPBSP może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie ZPBSP (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).szacowania ryzyka i udoskonalania działalności ZPBSP (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;oszacowania zainteresowania zatrudnieniem lub skorzystaniem usług oferowanych przez ZPBSP i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia lub świadczenia usług przez ZPBSP, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych ZPBSP oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez ZPBSP w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu ZPBSP, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego ZPBSP;zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami ZPBSP w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZPBSP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ZPBSP przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
19. ZPBSP nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
20. ZPBSP może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, agencyjnych, IT, drukarskich, marketingowych, graficznych związanych ze świadczonymi przez ZPBSP usługami.
21. ZPBSP wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu ZPBSP.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza ZPBSP
22. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez ZPBSP swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
23. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez ZPBSP swoich danych osobowych.
24. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez ZPBSP swoich danych osobowych.
25. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób ZPBSP. W takich sytuacjach ZPBSP dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
26. Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od ZPBSP ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
27. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez ZPBSP opartego na realizacji jego uzasadnionego prawnie interesu.
28. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo ZPBSP, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ZPBSP. Jednakże ZPBSP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które ZPBSP przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
29. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/.
30. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZPBSP danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące
31. Korzystanie ze strony internetowej https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/ może wiązać się z koniecznością podania swoich danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego ZPBSP, w szczególności w związku z korzystaniem z usługi newsletter.
32. ZPBSP, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. W przypadku gdy dane te stanowią dane osobowe, to jest na ich podstawie można zidentyfikować osobę fizyczną, podstawa przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes ZPBSP jako administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
33. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/ za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
34. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony: https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie https://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html.
35. ZPBSP wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/. Informacje te ZPBSP przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
36. Korzystając ze strony https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/. zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
37. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: //www.aboutcookies.org/.
38. W celu monitorowania strony internetowej https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/ ZPBSP może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
39. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowa https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/ może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od ZPBSP np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. ZPBSP zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie https://zpbsp.com/pl/polityka-prywatnosci/, a które nie są własnością ZPBSP ani nie podlegają jej kontroli, ZPBSP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki
40. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach ZPBSP dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w ZPBSP.
41. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej ZPBSP. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Kontakt
42. Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z ZPBSP w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób ZPBSP wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.