Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2025 r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Ten ważny moment, kiedy znajdujemy się w erze bezprecedensowych wyzwań, ale także możliwości, daje Polsce wyjątkową platformę do wpływania na kierunek rozwoju Unii Europejskiej.

Polska po raz pierwszy prezydencję w Radzie UE sprawowała w II połowie 2011 r. i wraz z Danią i Cyprem tworzyła tak zwane trio prezydencji.

Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej, tradycja głęboko zakorzeniona w historii UE, pozwala każdemu państwu członkowskiemu przewodzić Radzie UE, kierować agendą instytucji i zapewniać ciągłość prac UE. Zbliżająca się prezydencja Polski jest ważnym świadectwem zdolności naszego kraju do wniesienia znaczącego wkładu w projekt europejski, odzwierciedlając nasze wieloletnie przywiązanie do zasad współpracy i wzajemnego szacunku między państwami członkowskimi.

Polska prezydencja przypada w krytycznym momencie, gdy Unia Europejska jako wspólnota mierzy się z szeregiem kluczowych dla jej przyszłości wyzwań, takich jak transformacja cyfrowa i energetyczna, odporność społeczno-gospodarcza oraz bezpieczeństwo granic. Polska jest gotowa poprowadzić UE przez te wyzwania z jasną wizją i silnym poczuciem celu, opierając się na współpracy w ramach systemu trzech prezydencji ustanowionego Traktatem z Lizbony w 2009 roku.

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to sześciomiesięczny okres, podczas którego dane państwo członkowskie odgrywa wiodącą rolę lidera i koordynatora, przewodnicząc spotkaniom na wszystkich szczeblach Rady i reprezentując ją na arenie międzynarodowej.

Ten rotacyjny system, zapoczątkowany w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i kontynuowany po utworzeniu Unii Europejskiej w 1993 r., ewoluował, zwłaszcza po Traktacie z Lizbony w 2009 r., aby mieć w dużej mierze znaczenie ceremonialne. Pomimo ustanowienia stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej i wzmocnienia roli Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, które zmniejszyły bezpośredni wpływ rotacyjnej prezydencji, pozostaje ona istotną funkcją zapewniającą ciągłość i koordynację w ramach skomplikowanych procesów legislacyjnych i politycznych UE.

System ten zapewnia, że każde państwo członkowskie, niezależnie od jego wielkości, ma równe szanse wpływania na agendę i priorytety UE, wzmacniając poczucie współodpowiedzialności i wzajemnej odpowiedzialności wśród wszystkich państw członkowskich.

Państwa członkowskie sprawujące prezydencję ściśle współpracują ze sobą w trzyosobowych grupach, zwanych "trio". System ten został wprowadzony Traktatem Lizbońskim w 2009 roku. Trio wyznacza długoterminowe cele i przygotowuje wspólny program określający tematy i główne kwestie, którymi zajmie się Rada w ciągu 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każdy z trzech krajów przygotowuje swój własny, bardziej szczegółowy program sześciomiesięczny. Obecne trio składa się z prezydencji Hiszpanii, Belgii i Węgier.

Śledzimy przygotowania do Polskiej Prezydencji

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to sześciomiesięczny okres, podczas którego dane państwo członkowskie odgrywa wiodącą rolę lidera i koordynatora, przewodnicząc spotkaniom na wszystkich szczeblach Rady i reprezentując ją na arenie międzynarodowej.

Specustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z przewodnictwem RP w Radzie UE

Specustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z przewodnictwem RP w Radzie UE

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1 stycznia 2024 Belgia objęła prezydencję w Radzie UE

1 stycznia 2024 Belgia objęła prezydencję w Radzie UE