Specustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z przewodnictwem RP w Radzie UE

Sejm RP przyjął specustawę o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE

Najważniejsze rozwiązania

• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie odpowiadał za  zapewnienie współpracy i monitorowanie działań wszystkich służb, które zaangażowane będą w zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

• Właściwi wojewodowie będą przygotowywać plany bezpieczeństwa i porządku publicznego. Będzie to dotyczyło najważniejszych oficjalnych spotkań w ramach prezydencji.

• Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Policja otrzyma czasową możliwość przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, osób lub podmiotów, które będą uczestniczyły w wydarzeniach związanych z prezydencją lub współpracujących przy ich organizacji.

• Wprowadzone zostaną czasowe rozwiązania dotyczące zamówień publicznych, które będą udzielane w związku z organizacją wydarzeń w ramach polskiego przewodnictwa w UE.

- Zamówienia te zostaną wyłączone z zasady jawności. Określone zostaną jednak zasady, na jakich opierać się mają zamówienia, w szczególności dotyczące przejrzystości wyłaniania wykonawców, w tym zapewnienia bezstronności osób prowadzących te postępowania.

- Kontrolę nad zlecaniem i przebiegiem zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.