Udział w konferencji “How to make the European Industrial Deal succeed ...”

June 12, 2024

Wczoraj, tj. 11.06.2024, zespół BSP wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Nadrenii Północnej-Westfalii przy UE, zatytułowanym „Jak sprawić, by Europejski Ład Przemysłowy odniósł sukces - wyjście poza podejścia krajowe w kierunku europejskiego rozwiązania dla czystego przemysłu” Wydarzenie współorganizowane przez IDDRI, Forum Energii i Agora Industry dotyczyło warunków niezbędnych do rozwoju czystego przemysłu europejskiego, obecnych niedociągnięć polityki UE w tej dziedzinie, a także potencjalnych rozwiązań w zakresie odblokowania zdolności przemysłowych i potencjału do zwiększenia produkcji technologiiprzyjaznych dla klimatu.

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Jak promować czystą produkcję w Europie w warunkach globalnej konkurencji?” dr Joanna Maćkowiak-Pandera (Prezes Forum Energii), Ann Mettler(Vice President Europe, Breakthrough Energy), Jacek Truszyczyński (Deputy Headof Unit w DG Grow) oraz Karol Wolff (Strategy and Strategic Director - ORLEN)debatowali na temat możliwości rozwoju czystego przemysłu w warunkach globalnych wyzwań i konkurencji ze strony Chin i USA.

W trakcie panelu dr Maćkowiak-Pandera wskazała na nadmierne regulacje jako potencjalny problem w umożliwieniu prawidłowego rozwoju czystego przemysłu. Jako rozwiązanie obecnego zastoju w obszarze zielonych technologii zasugerowała zastosowanie ulg podatkowych i silnych zachęt polityki przemysłowej. Stwierdziła również, że niefortunnym jest, że społeczeństwa UE - w szczególności Polska - mają coraz bardziej negatywny pogląd na Europejski Zielony Ład, i że należy temu przeciwdziałać poprzez skupienie się na jego pragmatycznym, a nie ideologicznym wymiarze.

Ann Mettler podkreśliła z kolei konieczność uwzględnienia warunków biznesowych i gospodarczych, które jej zdaniem nie zostały wystarczająco wzięte pod uwagę w momencie konceptualizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Zwróciła również uwagę na polaryzujący charakter EZŁ w społeczeństwach UE, i podkreśliła konieczność stworzenia nowych, praktycznych sposobów myślenia, które pomogłyby rozłożyć na czynniki pierwsze zasadność jego wprowadzania. Ponadto stwierdziła, że UE musi przesunąć się na „wyższe ogniwa” łańcuchów wartości w obszarach technologicznych, w których chce konkurować. Uznała też, że dopuszczanie podmiotów do działania na rynkach UE, podczas gdy są one subsydiowane gdzie indziej, jest strategią, która bardzo szkodzi europejskiemu przemysłowi. Na końcu swojej wypowiedzi podkreśliła potrzebę zmniejszenia ryzyka, jakim obarczone są inwestycje w innowacje, poprzez zachęcenie inwestorówinstytucjonalnych i filantropii do wzięcia na siebie finansowania kosztów rozwoju innowacji. Stwierdziła, że nieodpowiedzialne jest oczekiwanie, że firmysame podejmą ogromne ryzyko biznesowe, aby wypełnić określone wymogi i kwoty dyktowane przez EZŁ, w sytuacji kiedy nie mają one żadnych ram wsparcia.

Z kolei Karol Wolff zaprezentował projekty ORLENu w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także perspektywiczne podejście spółki do dekarbonizacji jej działalności. Podkreślił potencjał małych reaktorów modułowych, z ich możliwościami produkcji energii elektryczneji ciepła, jako mających do odegrania ważną rolę w procesie dekarbonizacji zakładów przemysłowych. Stwierdził również, że technologia CCS (carbon capture& storage) musiałaby być wdrażana komplementarnie, tak aby mitygować skutki emisji, które są trudne redukcji („hard to abate” emissions)

Dyrektor Wolff zwrócił również uwagę, że UE powinna stworzyć politykę, która pozwoliłaby na szybkie skalowanie obiecujących czystych technologii pochodzących ze startupów przemysłowych, które nie mają możliwości zrobienia tego samodzielnie, odzwierciedlając uwagi Ann Mettler.

Reprezentujący Komisję Europejską Jacek Truszczyński stwierdził, że UE co do zasady wie, w jakim kierunku powinna podążać, jeśli chodzi o osiągnięcie swoich celów klimatycznych na 2030 r. -m.in. inwestycji i dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii i pojemności sieci energetycznej. Podkreślił on również potrzebę dopasowania popytu do podaży poprzez znalezienie odpowiednich odbiorców, a także posiadanie silnej nogi przemysłowej, która uzupełniłaby podstawowe założenia EGD.

Wszyscy paneliści zgodzili się, że istnieje potencjalne zagrożenie dezindustrializacji w Europie, obecne m.in. z uwagi na przewagi tańszej globalnej konkurencji. Zgodzili się również, że istnieje potrzeba uzupełnienia EZŁ odpowiednimi zachętami prorynkowymi, a także wskazali na pułapki związane z przewartościowaniem regulacji jako źródła właściwego kierunku rozwoju zaawansowanych technologicznie obszarów przemysłu.

Zespół BSP na bieżąco śledzi rozwój debaty w dziedzinie przyszłej polityki przemysłowej UE.

Najnowsze aktualności