Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

na funkcję Prezesa Zarządu

Związku Pracodawców Business & Science Poland z siedzibą w Warszawie

 

Rada Główna Związku z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34 z dniem 5 lipca 2024 r. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland z siedzibą w Warszawie, na następujących zasadach:

 

Miejsce pracy: Bruksela/Warszawa

 

1.    Kandydaci na stanowisko powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

a)    wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, preferowane o profilu ekonomicznym, prawniczym lub technicznym;

b)      co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)      co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)      inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego współkach handlowych;

e)    korzystanie z pełni praw publicznych;

f)      posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

g)    brak toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciwko kandydatowi;

h)    niekaralność;

i)      znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);

j)      doświadczenie w zarządzaniu zespołami, w tym umiejętność zarządzania zespołami
o zróżnicowanych portfelach i obowiązkach;

k)    gruntowna wiedza o procesie stanowienia prawa na poziomie Unii Europejskiej
i w Polsce, w tym zasad w tym zasad prowadzenia rzecznictwa interesów (advocacy, public affairs);

l)      doświadczenie zawodowe, zdobyte w zarządzaniu relacjami z instytucjami unijnymi oraz SP RP,NGO, Think-Tank, itp.

2.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)     życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem;

2)   list motywacyjny;

3)   oświadczenia o:

a)          ukończeniu wyższych studiów;

b)          znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;

c)          co najmniej 10 -letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)          co najmniej 5-letniemdoświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

e)          korzystaniu z pełni  praw publicznych;

f)           posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

g)          niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

h)          braku toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciwko kandydatowi;

i)            niekaralności;

j)            wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

3.      Dokumenty i oświadczenia do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest złożyć na adres poczty elektronicznej: biuro@zpbsp.com lub osobiście w siedzibie Związku w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4.     Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00, elektronicznie na następujący adres mailowy: biuro@zpbsp.com lub osobiście w zamkniętych kopertach, zawierających adnotację:

„Rada Główna Związku Pracodawców Business & Science Poland –   postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.”

Związek nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczący.ch usługi pocztowe lub kurierskie.

5.     Kandydaci dokonujący zgłoszenia otrzymają niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 h, potwierdzenie wpływu zgłoszenia do Związku, za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

6.     W przypadku dokonania zgłoszenia po upływnie terminu wskazanego w pkt 5 powyżej, zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W przypadku jednak przyjęcia przez Związek zgłoszenia po upływnie terminu wskazanego w pkt. 5 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.

7.     Z zastrzeżeniem treści pkt. 6 powyżej, zgłoszenia złożone po upływnie terminu wskazanego w pkt. 5 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i  3, nie podlegają rozpatrzeniu.

8.    Otwarcie zgłoszeń oraz ich ocena formalna nastąpi w terminie do 3 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 5powyżej.

9.    Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu otrzymają  - za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu - zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne podczas których następować będzie ocena merytoryczna każdego kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu - chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

10   Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 7 powyżej. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną –za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w siedzibie Związku w Warszawie (00-515), przy ul.Żurawiej 32/34.

11.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami będzie obejmował w szczególności:

a)        wiedzę o zakresie działalności Związku;

b)          znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);

c)          doświadczenie w zarządzaniu zespołami, w tym umiejętność zarządzania zespołami o zróżnicowanych portfelach i obowiązkach;

d)          gruntowna wiedza o procesie stanowienia prawa na poziomie Unii Europejskiej
i w Polsce, w tym zasad prowadzenia rzecznictwa interesów (advocacy, public affairs);

e)          znajomość zagadnień z zakresu zarządzania relacjami z instytucjami unijnymi,
oraz SP RP, NGO, Think Tank, itp.

12.       Rada Główna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów jedynie z wybranymi kandydatami.

13.       Rada Główna Związku powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku. Równocześnie Rada Główna zastrzega, że nie dokona zwrotu złożonych dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu.

14.       Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Głównej Związku, na adres Związku.

15.       Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi ostatecznie zgody na powołanie w skład Zarządu Związku, Rada Główna może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Związku kolejnemu, najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.

16.      Postępowanie może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomi - za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

 

Najnowsze aktualności